Арима Пропертийс ХХК Arima Properties LLC, Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, Хөрөнгийн үнэлгээ, Даатгалын хохиролын үнэлгээ, Үл хөдлөх хөрөнгө түрээс, худалдаа зуучлал, Төсөл, Төсөв боловсруулалт